องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
  ภาพการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 23]
 
  งานวันผู้สูงอายุ งานวันครอบครัว งานสมัชชาครอบครัวจังหวัดนครนายก และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 13]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด พร้อมด้วยนิติกร และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์ ตรวจสอบทำการรังวัด กำหนดแนวเขตแล...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 28]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและถนนสวยงาม[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 470]
 
  ภาพการอบรม โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ ในการเลือ...[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ต.บึงศาล[วันที่ 2022-05-06][ผู้อ่าน 64]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด และ ชมรม To Be Number One บ้านบน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส[วันที่ 2022-05-06][ผู้อ่าน 61]
 
  การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2565 ประเภทจังหวัด[วันที่ 2022-05-03][ผู้อ่าน 58]
 
  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก ร่วมกับอบต.บางปลากด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนครนายก ประจำปี 2565 (To Be Number One เป็นหนึ่งได้ โดยไม่พึ่ง ยาเสพติด)[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 65]
 

หน้า 1|2|3|4