องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
  ประชาคม หมู่บ้านบารมี หมู่ที่ 1 ตำบลบางปลากด[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 54]
 
  การอบรมหลักสูตร การสร้างความเป็นเลิศองค์กรด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารบ้านเมืองที่ดี สู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 57]
 
  ภาพการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566-2570[วันที่ 2023-03-22][ผู้อ่าน 45]
 
  Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด[วันที่ 2023-03-17][ผู้อ่าน 18]
 
  แนวปฏิบัติ Do s & Don ts ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด[วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 164]
 
  การอบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตร พลเมืองคุณภาพ แก่ประชาชน[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 105]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-03-07][ผู้อ่าน 66]
 
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 174]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และยกระดับความปลอดภัย การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 33]
 
  ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566[วันที่ 2023-02-02][ผู้อ่าน 41]
 
  ประชุมประจำเดือน มกราคม 2566[วันที่ 2023-01-25][ผู้อ่าน 40]
 
  ประชาสัมพันธ์เข้ารับวัคซีนโควิด 19[วันที่ 2023-01-18][ผู้อ่าน 34]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7