องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก (กอ.รมน.) ลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ได้ ประชาคมผู้นำชุมชน[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 279]
 
  ประชุมปรึกษาหารือ กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในตำบลบางปลากดของเราได้พัฒนาและก้าวทันสมัย[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 295]
 
  โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ห่วงใย ใส่ใจ ประชาชน"[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 352]
 
  กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเสี่ยงคนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2565[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 298]
 
  การกำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองบางปลากดและคลองลึก[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 344]
 
  การประชุมประชาคมโครงการกำกับติดตามและประเมินผล "แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-02-09][ผู้อ่าน 124]
 
  กิจกรรมงาน "สืบสาน สร้างสรรค์ ปิดทองหลวงพ่อใหญ่" [วันที่ 2022-02-03][ผู้อ่าน 310]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณถนนสาย หมู่ที่ 4 ตำบลบางปลากด - เชื่อมต่อ พื้นที่บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลทองหลาง[วันที่ 2022-02-03][ผู้อ่าน 260]
 
  ประกาศเจตนารมณ์ [วันที่ 2022-01-31][ผู้อ่าน 396]
 
  พิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิ และศาลตายายองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด[วันที่ 2022-01-31][ผู้อ่าน 274]
 
  งพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อให้เป็นตามมาตราการสาธารณสุข บริเวณการจัดกิจกรรมงาน "สืบสาน สร้างสรรค์ ปิดทองหลวงพ่อใหญ่"[วันที่ 2022-01-28][ผู้อ่าน 271]
 
  การดำเนินการประชุมให้ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและเรื่องวินัยและการรักษาวินัย[วันที่ 2021-04-05][ผู้อ่าน 200]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12