องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก ร่วมกับอบต.บางปลากด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 254]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนครนายก ประจำปี 2565 (To Be Number One เป็นหนึ่งได้ โดยไม่พึ่ง ยาเสพติด)[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 304]
 
  โครงการเด็กไทยจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์สู่ชุมชน[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 266]
 
  การประชุมถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ภายใต้โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระด...[วันที่ 2022-04-08][ผู้อ่าน 304]
 
  มหกรรมส่งเสริมความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข[วันที่ 2022-04-02][ผู้อ่าน 525]
 
  กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 366]
 
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางปลากด และประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง[วันที่ 2022-03-23][ผู้อ่าน 298]
 
  งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณที่พักอาศัย ของผู้กักตัว และมีความเสี่ยง[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 293]
 
  ประชุม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางปลากด พร้อมประกาศเจตนารมณ์ NO GIFT NO POLICY[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 326]
 
  การพัฒนาผู้นำเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น (หลักสูตร I - D sing)[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 342]
 
  มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และชุดตรวจโควิด ATK ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 372]
 
  เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ณ โรงเรียนวัดประสิทธิเวช[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 334]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12