องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
  การประชุมศูนย์ยุติธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 71]
 
  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 4[วันที่ 2023-04-03][ผู้อ่าน 73]
 
  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมขั้นบูรณาการในชุมชน การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมขั้นบูรณาการในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ)[วันที่ 2023-03-30][ผู้อ่าน 72]
 
  การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน (ภูมิภาค)[วันที่ 2023-03-30][ผู้อ่าน 71]
 
  ประชาคม หมู่บ้านบารมี หมู่ที่ 1 ตำบลบางปลากด[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 203]
 
  การอบรมหลักสูตร การสร้างความเป็นเลิศองค์กรด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารบ้านเมืองที่ดี สู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 175]
 
  ภาพการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566-2570[วันที่ 2023-03-22][ผู้อ่าน 159]
 
  Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด[วันที่ 2023-03-17][ผู้อ่าน 135]
 
  ค่ายพุทธบุตร ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 2023-03-14][ผู้อ่าน 76]
 
  การประชุมแนวปฏิบัติ Do s & Don ts ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด[วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 320]
 
  การอบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตร พลเมืองคุณภาพ แก่ประชาชน[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 211]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-03-07][ผู้อ่าน 203]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12