องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 

 
  ภาพการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง
  งานวันผู้สูงอายุ งานวันครอบครัว งานสมัชชาครอบครัวจังหวัดนครนายก และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด พร้อมด้วยนิติกร และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์ ตรวจสอบทำการรังวัด กำหนดแนวเขตและปักหลักเขตที่ดินสาธารณประโยชน
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
  โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและถนนสวยงาม
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
 
10 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ อ่าน 10 ]
8 มิ.ย. 2565 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ อ่าน 17 ]
2 พ.ค. 2565 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ อ่าน 56 ]
22 เม.ย. 2565 แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยวตำบลบางปลากด [ อ่าน 59 ]
2 มี.ค. 2565 เงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ อ่าน 124 ]
1 มี.ค. 2565 ขอเชิญผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ อ่าน 120 ]
8 ก.พ. 2565 ประชาสัมพันธ์เงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ อ่าน 133 ]
31 ม.ค. 2565 ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy งดรับ งดให้ [ อ่าน 129 ]
1 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 20 ]
1 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประสิทธิเวช ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 14 ]
1 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุงภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 15 ]
30 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายคลอง 30 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 15 ]
25 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายคลองลึก) คลอง 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 14 ]
12 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 14 ]
12 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประสิทธิเวช ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 13 ]
12 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหรากลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ประจำภาคการศึกษาที่่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 14 ]
 
6 อาการติดโอไมครอน โควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
โควิดสายพันธุ์โอไมครอน รุนแรงหรือไม่?
วิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดฯ ในการเลือ
 
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565