องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
จ่าเอกเรวัตร ชูชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
081-931-6374
 
พันจ่าอากาศเอก วิทยา เพิ่มผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
037-392-835
   
นายกร  หวังชัย
นางสาวสุนันท์ ศรีวิลัย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
085-092-7308
081-286-8227
 
พันจ่าอากาศเอก วิทยา เพิ่มผล นางสาวพรชนก หม่อมงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  037-392-835 037-392-835