องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 
สมาชิกสภา อบต.

 
นายประภาศ พุฒซ้อน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
   
นายเฮง หน่องพงษ์ นายธิติ โชติเวชวัฒน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
     
นายวิชิต  แซ่จู
นายประชุม เรียงวงษ์ นายภานุวัฒน์ ไพฑูรย์
สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.
     
นายสัมฤทธิ์ เรืองฤทธิ์ นายธิติ โชติเวชวัฒน์ นายเช็งหงี แซ่อึ้ง
สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.
     
นายสำเริง ประยงค์
นายอำไพ ทองอินทร์ นายบุญยัง วงษ์กวน
สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.