องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]741
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]738
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]735
4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 12 เม.ย. 2565 ]737
5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 มี.ค. 2564 ]738
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 3 มี.ค. 2564 ]734
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต [ 27 ม.ค. 2564 ]736
8 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 25 ม.ค. 2564 ]735
9 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 22 ม.ค. 2564 ]739
10 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปรายปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 18 ม.ค. 2564 ]735
 
หน้า 1|2