องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

- รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     เอกสารประกอบ : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ