องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำปีงบประมาณ 2565

- รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564

- การวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ

- ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ : รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ