องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 
กองคลัง

 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
  นางสายสุณี ยอดประเสริฐ  
  นักวิชาการคลังชำนาญการ  
     
นางสาวจีระนันท์ กะไมย์ นางสุวิมล คงทอง นางสาวนภาภรณ์ ดิษฐเจริญ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
นายต่อศักดิ์ หน่องพงษ์ นายสุรพงษ์ สอนประดิษย์ นางสาวธิดาพร หน่องพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ