องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 
กองคลัง

 
นางสาวสุนันท์  ศรีวิลัย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

 
 
- ว่าง -

 นางสาวแววมยุรา  ม่วงน้อยเจริญ
 นักวิชาการคลัง
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
   
 
นางสาวจีระนันท์ กะไมย์
นางสาวนภาภรณ์ ดิษฐเจริญ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
นายต่อศักดิ์ หน่องพงษ์ นายสุรพงษ์ สอนประดิษย์ นางสาวธิดาพร หน่องพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
  นางสาวทัศสินี งามยิ่ง
 
  จ้างเหมาบริการ