องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ 2566

          จากการประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด (หลังใหม่)
          นายอธิภัทร ประกอบพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566
???? เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
???? และเพื่อประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อประชาชน ในการปฏิบัติงานของ บุคลากรทุกคน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
???? เชิญชวนร่วมส่งความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน ผ่านบัตรอวยพร และผ่านสื่อออนไลน์ ครับ/ค่ะ ????

2024-02-20
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-22
2024-01-19
2023-12-05
2023-11-22