องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ 2566

          จากการประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด (หลังใหม่)
          นายอธิภัทร ประกอบพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566
???? เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
???? และเพื่อประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อประชาชน ในการปฏิบัติงานของ บุคลากรทุกคน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
???? เชิญชวนร่วมส่งความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน ผ่านบัตรอวยพร และผ่านสื่อออนไลน์ ครับ/ค่ะ ????

2023-08-10
2023-07-07
2023-07-04
2023-07-03
2023-06-30
2023-06-26
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-12
2023-06-06