องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
  ชื่อ +
นายอธิภัทร ประกอบพร
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 037-392-835
  อีเมล์ + saraban@bangplakod.go.th
 
  ชื่อ + จ่าเอกเรวัตร ชูชาติ
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 081-931-6374
  อีเมล์ + saraban@bangplakod.go.th
 
 
  ชื่อ + พันจ่าอากาศเอก วิทยา เพิ่มผล
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + saraban@bangplakod.go.th
 
  ชื่อ + นายกร หวังชัย
  ตำแหน่ง +
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน   หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 085-092-7308
  อีเมล์ + saraban@bangplakod.go.th
 
  ชื่อ +
- ว่าง -
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + saraban@bangplakod.go.th
 

 
  ชื่อ  + -ว่าง-
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + saraban@bangplakod.go.th
 
  ชื่อ +
นางสาวสุนันท์ ศรีวิลัย
  ตำแหน่ง +
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและ ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + saraban@bangplakod.go.th