องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


การอบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตร พลเมืองคุณภาพ แก่ประชาชน


ภาพการอบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” แก่ประชาชน
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ผู้เข้าร่วมการอบรม : นายถิรายุ แสงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ดำเนินกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพแก่ประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายหน่วยงานของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2023-11-22
2023-11-15
2023-11-06
2023-10-26
2023-10-24
2023-10-17
2023-10-13
2023-10-05
2023-09-08
2023-08-14