องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566


โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์โรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปีงบประมาณ 2566

          นายอธิภัทร ประกอบพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ได้แก่ ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ละ 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

หลักการและเหตุผล     
          ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล สถานการณ์การพบโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยทั้งคนและสัตว์ ยังคงมีการรายงานพบโรคอย่างต่อเนื่อง จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ตามรายงานในระบบเฝ้าระวัง 506 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี 2565 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วย 3 รายใน 3 จังหวัด และเสียชีวิตทั้ง 3 ราย (จังหวัดชลบุรี 1 ราย สงขลา  1 ราย และจังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย) สำหรับในปี 2566 (1 มกราคม - 8 มีนาคม) พบผู้ป่วยแล้วจำนวน 2 ราย  (จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) และเสียชีวิตแล้วทั้ง 2 ราย สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการไม่ไปพบแพทย์ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรค โดยเฉพาะรายที่ 2 ที่เคยมีประวัติได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อน แต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนซ้ำหลังถูกสุนัขกัด” ดังนั้นสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย ยังคงเป็นสุนัข อีกทั้งยังมีการปล่อยทิ้งสุนัขในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นสามาเหตุทำให้มีจำนวนสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้น และประชากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้นการดำเนินงานรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงเป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นให้ประชาชนที่มี สุนัข  แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีอยู่ในความดูแลหันมาตระหนักถึงปัญหาของโรคดังกล่าว ด้วยการที่มีความรู้ที่ถูกต้องและมารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของตน ซึ่งจะมีผลทำให้ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนที่รัก สุนัข  แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลดความเสี่ยงของการถูก สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่สงสัยหรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้และมีความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป  

วัตถุประสงค์
          1.    เพื่ออบรมให้ความรู้แกนนำประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดได้รับความรู้ในการฉีดวัคซีน และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
          2.    เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนที่มี สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีอยู่ในความดูแลหันมาตระหนักถึงปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการที่มีความรู้ที่ถูกต้องและมารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของตน
          3.    เพื่อให้ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  
          4.    ส่งเสริมให้ประชาชนที่รัก สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลดความเสี่ยงของการถูก สุนัข แมว  และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สงสัยหรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด
          5.    ป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และมีความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

กลุ่มเป้าหมาย
          แกนนำประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด  จำนวน 30 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและสามารถฉีดวัคซีนได้

วิธีดำเนินการ
           
1.    จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ
          2.    ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการแนะนำสนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการตามโครงการ
          3.    ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบและวางแผนการดำเนินงาน
          4.    จัดอบรมแกนนำประชาชน จำนวน 30 คน ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถฉีดวัคซีนได้
          5.    ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน       
          วันที่ 6 กันยายน  2566

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1.    ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในการฉีดวัคซีนและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    
          2.    ประชาชนที่มี สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีอยู่ในความดูแลหันมาตระหนักถึงปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการที่มีความรู้ที่ถูกต้องและมารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของตน
          3.    สามารถป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ได้

ผู้รับผิดชอบโครงการ                  
          งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก

2023-11-22
2023-11-15
2023-11-06
2023-10-26
2023-10-24
2023-10-17
2023-10-13
2023-10-05
2023-09-08
2023-08-14