องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย)


ช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย)
ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลบางปลากด
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.

          นายอธิภัทร ประกอบพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีฯ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายคม ศรีเพ็ชร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก นายพีระ การุญ นายอำเภอองครักษ์ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางปลากด ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เพื่อช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลบางปลากด

- ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

2023-11-22
2023-11-15
2023-11-06
2023-10-26
2023-10-24
2023-10-17
2023-10-13
2023-10-05
2023-09-08
2023-08-14