องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ประกอบด้วย
         
1. ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
          2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
          3. ปัญหา/อุปสรรค
          4. ข้อเสนอแนะ    เอกสารประกอบ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ