องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ภาพการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566-2570


ภาพการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 4 พ.ศ.2566-2570

จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

ผู้เข้าร่วมโครงการ นางสาวสุนันท์ ศรีวิลัย

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

2023-05-09
2023-04-21
2023-04-19
2023-03-24
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-17
2023-03-13
2023-03-10
2023-03-07