องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


การอบรมหลักสูตร การสร้างความเป็นเลิศองค์กรด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารบ้านเมืองที่ดี สู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ


การอบรมหลักสูตร
“การสร้างความเป็นเลิศองค์กรด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
สู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

ผู้เข้าร่วมการอบรม : นายถิรายุ แสงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

2023-05-09
2023-04-21
2023-04-19
2023-03-24
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-17
2023-03-13
2023-03-10
2023-03-07