องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือน มกราคม 2566


การประชุม
ประจำเดือนมกราคม 2566
ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด (หลังใหม่)

นายอธิภัทร ประกอบพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประชุมหารือข้อราชการ การปฏิบัติราชการ

     เรื่องที่ 1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     เรื่องที่ 2 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
     เรื่องที่ 3 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาก
     เรื่องที่ 4 การต่อภาษีรถยนต์ส่วนกลาง
     เรื่องที่ 5 ยืมตัวปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดไปช่วยราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
     เรื่องที่ 6 นางยุพิน ตู้แก้ว ลาออกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด หมู่ที่ 1
     เรื่องที่ 7 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
     เรื่องที่ 9 การย้ายห้องปฏิบัติงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 50 คน

2024-03-27
2024-02-20
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-22
2024-01-19
2023-12-05