องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต


  

" โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต "

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

                รวมทั้ง แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต รวมถึงสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด จึงให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. วัตถุประสงค์

               1) เพื่อส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริตให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

               2) เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

               3) เพื่อประชาสัมพันธ์บุคคลลำดับที่ดีดำรงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือบุคคลภายนอก

               4) เพื่อเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน

4. กลุ่มเป้าหมาย

               เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด จำนวน 25 คน

2024-03-27
2024-02-20
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-22
2024-01-19
2023-12-05