นายถวิล หน่องพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
ประชาสัมพันธ์
อื่นๆ
ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
20-10-2016
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเอกสารประกอบ
26-09-2016
สามารถโหลดรายชื่อได้ทางเอกสารประกอบ
21-09-2016
จัดซื้อ - จัดจ้าง
อื่นๆ
1. ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแ...
09-03-2016
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาห...
19-01-2015