นายถวิล หน่องพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
ประชาสัมพันธ์
อื่นๆ
แบบรายงาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2559
18-08-2016
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2558
18-08-2016
คุณสมบัติผู้มีสิทธ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1. เด็กแรกเกิด 1.1 เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 1.2 มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย) 1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่...
08-07-2016
จัดซื้อ - จัดจ้าง
อื่นๆ
1. ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแ...
09-03-2016
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาห...
19-01-2015