นายถวิล หน่องพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
จัดซื้อ - จัดจ้าง
อื่นๆ
1. ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแ...
09-03-2016
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาห...
19-01-2015